Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Ons kantoor heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van corporate arbeidsrecht. Of het nu gaat om reorganisaties, conflicten, collectief of individueel ontslag, adviseren of procederen, we staan u met raad en daad ter zijde. Onze klanten zijn (middel)grote ondernemingen in diverse sectoren in binnen- en buitenland.

Eén van de belangrijkste vragen die we onze klanten stellen is: ‘Waar wil je naartoe, wat is je doel?’ We zijn daarin zakelijk, maar ook invoelend. We nemen grondig uw dossier door, maken het krachtig en geven advies over de te volgen stappen. We durven stelling te nemen en stellig te zijn, maar altijd met als doel dat uw belang optimaal wordt behartigd.

We gebruiken geen wollige taal en geven u een advies waar u iets mee kunt, zodat u zich weer op uw business kunt concentreren.

We sturen aan op de voor u best passende oplossing en optimaal resultaat. Dat kan via overleg met de wederpartij, door te schikken. Maar we schromen ook niet om zaken tot een rechtszaak te laten komen, als de situatie daarom vraagt en we daarmee het best mogelijke resultaat voor u kunnen bereiken. 

Het belangrijkste is dat we altijd rekening houden met uw wensen, uw doelen en uw belangen en u daarin optimaal begeleiden. En natuurlijk dat we u eerlijk, doordacht én daadkrachtig advies geven en altijd gaan voor het beste resultaat. 

Wij denken in oplossingen en we gaan door waar anderen stoppen.

Op het gebied van arbeidsrecht kunt u ons benaderen bij:

Conflicten 

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Wij zorgen ervoor dat het conflict wordt opgelost en dat het door u gewenste resultaat wordt bereikt.

Ontslag

Indien u een werknemer wilt ontslaan, dan bereiden we dit samen met u voor, zodat het proces efficiënt en zonder verrassingen verloopt. 

Bij collectief ontslag kunnen wij het hele proces voor u verzorgen. Wij assisteren u bij het opstellen van een reorganisatieplan, overleg met de ondernemingsraad en de vakorganisaties, het opstellen van een sociaal plan, het opstellen van individuele beëindigingsovereenkomsten en het opstellen van de ontslagaanvraag bij UWV. 

Indien u als werknemer wordt ontslagen, dan kijken we samen met u of het voorgenomen ontslag rechtsgeldig is en hoe we een optimaal resultaat voor u kunnen bereiken waarmee u weer verder kunt.  

Corporate arbeidsrecht

Wij adviseren over de benoeming en het ontslag van bestuurders, conflicten tussen bestuurders en/of aandeelhouders en over arbeidsrechtelijke vraagstukken bij fusies en overnames.

Reorganisaties

Bij een reorganisatie zit de kracht in een tijdige en zorgvuldige voorbereiding. Indien u uw bedrijf wil reorganiseren en arbeidsplaatsen wil laten vervallen en/of nieuwe functies wil creëren, dan bereiden we dit proces samen met u voor. Zodat het efficiënt en zonder verrassingen verloopt en alle stakeholders, zoals de ondernemingsraad en vakorganisaties, tijdig worden betrokken. 

Medezeggenschap

Wij adviseren bestuurders in trajecten waarbij de ondernemingsraad moet worden geraadpleegd. Bijvoorbeeld bij belangrijke besluiten waarbij de ondernemingsraad een wettelijk adviesrecht heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om reorganisaties, overnames of grote investeringen. Ook ondernemingsraden kunnen wij in dit soort trajecten begeleiden.    

Concurrentiebeding, relatiebeding

Dit zijn belangrijke bepalingen in een arbeidsovereenkomst waarmee de werkgever zijn bedrijfsbelangen beschermt. Wij helpen werkgevers bij het formuleren van concurrentiebedingen en relatiebedingen. Bij een geschil met uw (ex)werknemer adviseren we u en behartigen wij uw belangen. 

Indien u als werknemer een geschil met uw werkgever heeft over een concurrentiebeding of relatiebeding, dan kunnen wij u adviseren.  

Overgang van onderneming

Wij beoordelen of er sprake is van “overgang van onderneming” (overgang van activiteit, waarbij de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege naar de overnemende partij overgaan). Wij adviseren u over de do’s and dont’s.

Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Na een fusie of overname van een bedrijf is het voor de ondernemer veelal van belang om de verschillende arbeidsvoorwaarden met elkaar in overeenstemming te brengen. Wij adviseren u over de mogelijkheden. 

Cao recht

Vraagt u zich af of er binnen uw bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is? Wordt u binnen uw organisatie met verschillende cao’s geconfronteerd? Wij adviseren u over de mogelijkheden. 

Flexibele arbeidsrelaties

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oproepovereenkomsten (nuluren contracten, min-/maxcontracten), uitzendovereenkomsten en overeenkomsten met zzp-ers (overeenkomsten van opdracht) gelden specifieke regels. Wij adviseren u over de do’s and don’ts en komen samen met u tot een oplossing die aansluit bij uw wensen. 

Zieke werknemers

Wanneer er sprake is van ziekte, hebben werkgevers en werknemers wettelijke re-integratieverplichtingen. De bedrijfsarts speelt in dit proces een belangrijke rol. Adviezen van de bedrijfsarts zijn niet zelden op verschillende manieren te interpreteren. Is de werknemer arbeidsongeschikt en/of is er sprake van een arbeidsconflict? Wij adviseren u in dit mijnenveld.

Eigenrisicodragerschap

Bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de ziektewet en/of de WGA, kunnen vragen aan de orde komen als: “was de werknemer al arbeidsongeschikt toen ik hem aannam en had hij dat moeten melden?” en “heeft de werknemer na een ontslag op staande voet nog aanspraak op een ziektewet-uitkering?” De ingewikkelde materie van eigenrisicodragerschap is voor ons bekend terrein en we kunnen u dus optimaal adviseren en ondersteunen. 

Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten

Op uw verzoek kunnen wij een quick scan verrichten en beoordelen of uw arbeidsovereenkomsten nog up to date zijn. Zijn het concurrentiebeding en het relatiebeding van een deugdelijke motivering voorzien? Voldoen de arbeidsovereenkomsten nog aan de meest recente wetgeving?

Contact