Expertise

Arbeidsrecht

Ons kantoor heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van corporate arbeidsrecht. Of het nu gaat om reorganisaties, conflicten, collectief of individueel ontslag, adviseren of procederen, we staan u met raad en daad ter zijde. Onze klanten zijn (middel)grote ondernemingen in diverse sectoren in binnen- en buitenland.

Eén van de belangrijkste vragen die we onze klanten stellen is: ‘Waar wil je naartoe, wat is je doel?’ We zijn daarin zakelijk, maar ook invoelend. We nemen grondig uw dossier door, maken het krachtig en geven advies over de te volgen stappen. We durven stelling te nemen en stellig te zijn, maar altijd met als doel dat uw belang optimaal wordt behartigd.

We gebruiken geen wollige taal en geven u een advies waar u iets mee kunt, zodat u zich weer op uw business kunt concentreren.

We sturen aan op de voor u best passende oplossing en optimaal resultaat. Dat kan via overleg met de wederpartij, door te schikken. Maar we schromen ook niet om zaken tot een rechtszaak te laten komen, als de situatie daarom vraagt en we daarmee het best mogelijke resultaat voor u kunnen bereiken. 

Het belangrijkste is dat we altijd rekening houden met uw wensen, uw doelen en uw belangen en u daarin optimaal begeleiden. En natuurlijk dat we u eerlijk, doordacht én daadkrachtig advies geven en altijd gaan voor het beste resultaat. 

Wij denken in oplossingen en we gaan door waar anderen stoppen.

Op het gebied van arbeidsrecht kunt u ons benaderen bij:

Conflicten 

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Wij zorgen ervoor dat het conflict wordt opgelost en dat het door u gewenste resultaat wordt bereikt.

Ontslag

Indien u een werknemer wilt ontslaan, dan bereiden we dit samen met u voor, zodat het proces efficiënt en zonder verrassingen verloopt. 

Bij collectief ontslag kunnen wij het hele proces voor u verzorgen. Wij assisteren u bij het opstellen van een reorganisatieplan, overleg met de ondernemingsraad en de vakorganisaties, het opstellen van een sociaal plan, het opstellen van individuele beëindigingsovereenkomsten en het opstellen van de ontslagaanvraag bij UWV. 

Indien u als werknemer wordt ontslagen, dan kijken we samen met u of het voorgenomen ontslag rechtsgeldig is en hoe we een optimaal resultaat voor u kunnen bereiken waarmee u weer verder kunt.  

Corporate arbeidsrecht

Wij adviseren over de benoeming en het ontslag van bestuurders, conflicten tussen bestuurders en/of aandeelhouders en over arbeidsrechtelijke vraagstukken bij fusies en overnames.

Reorganisaties

Bij een reorganisatie zit de kracht in een tijdige en zorgvuldige voorbereiding. Indien u uw bedrijf wil reorganiseren en arbeidsplaatsen wil laten vervallen en/of nieuwe functies wil creëren, dan bereiden we dit proces samen met u voor. Zodat het efficiënt en zonder verrassingen verloopt en alle stakeholders, zoals de ondernemingsraad en vakorganisaties, tijdig worden betrokken. 

Medezeggenschap

Wij adviseren bestuurders in trajecten waarbij de ondernemingsraad moet worden geraadpleegd. Bijvoorbeeld bij belangrijke besluiten waarbij de ondernemingsraad een wettelijk adviesrecht heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om reorganisaties, overnames of grote investeringen. Ook ondernemingsraden kunnen wij in dit soort trajecten begeleiden.    

Concurrentiebeding, relatiebeding

Dit zijn belangrijke bepalingen in een arbeidsovereenkomst waarmee de werkgever zijn bedrijfsbelangen beschermt. Wij helpen werkgevers bij het formuleren van concurrentiebedingen en relatiebedingen. Bij een geschil met uw (ex)werknemer adviseren we u en behartigen wij uw belangen. 

Indien u als werknemer een geschil met uw werkgever heeft over een concurrentiebeding of relatiebeding, dan kunnen wij u adviseren.  

Overgang van onderneming

Wij beoordelen of er sprake is van “overgang van onderneming” (overgang van activiteit, waarbij de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege naar de overnemende partij overgaan). Wij adviseren u over de do’s and dont’s.

Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Na een fusie of overname van een bedrijf is het voor de ondernemer veelal van belang om de verschillende arbeidsvoorwaarden met elkaar in overeenstemming te brengen. Wij adviseren u over de mogelijkheden. 

Cao recht

Vraagt u zich af of er binnen uw bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is? Wordt u binnen uw organisatie met verschillende cao’s geconfronteerd? Wij adviseren u over de mogelijkheden. 

Flexibele arbeidsrelaties

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oproepovereenkomsten (nuluren contracten, min-/maxcontracten), uitzendovereenkomsten en overeenkomsten met zzp-ers (overeenkomsten van opdracht) gelden specifieke regels. Wij adviseren u over de do’s and don’ts en komen samen met u tot een oplossing die aansluit bij uw wensen. 

Zieke werknemers

Wanneer er sprake is van ziekte, hebben werkgevers en werknemers wettelijke re-integratieverplichtingen. De bedrijfsarts speelt in dit proces een belangrijke rol. Adviezen van de bedrijfsarts zijn niet zelden op verschillende manieren te interpreteren. Is de werknemer arbeidsongeschikt en/of is er sprake van een arbeidsconflict? Wij adviseren u in dit mijnenveld.

Eigenrisicodragerschap

Bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de ziektewet en/of de WGA, kunnen vragen aan de orde komen als: “was de werknemer al arbeidsongeschikt toen ik hem aannam en had hij dat moeten melden?” en “heeft de werknemer na een ontslag op staande voet nog aanspraak op een ziektewet-uitkering?” De ingewikkelde materie van eigenrisicodragerschap is voor ons bekend terrein en we kunnen u dus optimaal adviseren en ondersteunen. 

Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten

Op uw verzoek kunnen wij een quick scan verrichten en beoordelen of uw arbeidsovereenkomsten nog up to date zijn. Zijn het concurrentiebeding en het relatiebeding van een deugdelijke motivering voorzien? Voldoen de arbeidsovereenkomsten nog aan de meest recente wetgeving?

Ondernemingsrecht

Is er een geschil tussen aandeelhouders onderling of tussen de aandeelhouders en het bestuur, wilt u een overname doen of heeft u behoefte aan juridisch advies over de onderneming, wij adviseren u graag. 

Los van de zakelijke kant, komen bij geschillen en ontvlechtingen vaak veel emoties los. Wij hebben ruime ervaring om weliswaar oog te hebben voor die emoties, maar deze niet de zakelijke kant van de zaak te laten beïnvloeden. 

We zoeken altijd naar de voor u best passende oplossing, bouwen een dossier zorgvuldig en krachtig op, analyseren elke kant van de zaak, hebben oog voor de details, en bepalen de juiste (strategische) stappen. Hierbij stellen alles in het werk om er ‘in goed overleg’ uit te komen, maar we durven ook scherp aan de wind te varen als dat moet. Procederen is daarbij zeker een optie. 

Bij overnames regelen we niet alleen het ondernemings- en arbeidsrechterlijke aspect, we hebben in ons netwerk ook de specialisten om een grondige due diligence op andere rechtsgebieden te doen.

Op het gebied van ondernemingsrecht kunt u ons benaderen voor:

  • het opstellen en beoordelen van contracten binnen ondernemingsrecht en handelsrecht, zoals bijvoorbeeld distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten;
  • advies op het gebied van vennootschapsrecht / corporate governance, waaronder het opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten
  • advies op het gebied van alle rechtsvormen, zoals eenmanszaak, VoF, CV, maatschap, BV, NV, joint-ventures en andere samenwerkingsvormen;
  • geschillen tussen aandeelhouders, vennoten, bestuurders;
  • advies bij herstructurering, fusies en overnames;
  • advies inzake aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders;
  • advies tijdens een overnametraject, management buy-out en controlled auction. Van de letter of intent en de koopovereenkomst tot begeleiding bij de levering door de notaris;
  • opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;
  • due diligence onderzoek, zowel digitaal als fysiek;
  • incassoprocedures

Procesrecht

Wanneer je als advocaat niet van procederen houdt, dan probeer je geschillen en conflicten altijd in goed overleg op te lossen. Een goed streven. Ook wij zullen altijd eerst die weg verkennen en bewandelen. Maar soms doe je je cliënt te kort door niet te procederen, soms vraagt een zaak om een gang naar de rechter, of leiden de onderhandelingen daar naartoe. Dan is het goed om te weten dat wij procederen zeker niet uit de weg gaan. Sterker: wij procederen veel en met succes. 

De reden: we blijven altijd zakelijk, we bouwen een dossier zorgvuldig en krachtig op, analyseren elke kant van de zaak, hebben oog voor de details, bepalen de juiste (strategische) stappen, formuleren ons verhaal scherp en staan zo sterk in de rechtszaal. En natuurlijk: we blijven altijd menselijk.

Dat we het speelveld van juridische procedures goed kennen, komt uiteraard ook van pas tijdens onderhandelingen om een procedure te voorkomen. 

De 5 beloftes van Labour&Law.

Onze advocaten, paralegals en (ondersteunende) medewerkers brengen natuurlijk allemaal hun eigen ervaring, expertise en persoonlijkheid met zich mee. Dat geeft ons kantoor karakter en kleur. En wat we met elkaar gemeen hebben is dit:

We luisteren goed naar wat u wilt.

We willen het beste resultaat voor u.

We denken altijd in oplossingen.

We gaan door waar anderen stoppen.

We gebruiken heldere taal.

Contact