Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1    Labour & Law B.V. (hierna te noemen: ‘Labour & Law’) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam: 34288886). De opdrachtgever is iedere (rechts)persoon die een opdracht verstrekt aan Labour & Law.

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Labour & Law verstrekte opdrachten en op alle rechtsverhoudingen van Labour & Law met derden.

De toepasselijkheid van andere algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3    Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of VERNIETIGD mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Labour & Law is alsdan verplicht om in onderling overleg met de opdrachtgever de nietige of vernietigde bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

1.4    Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse, als de Engelse taal beschikbaar. In geval van een verschil in interpretatie tussen beide versies is de Nederlandse tekst bepalend.

1.5    Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.6    Labour & Law is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.7    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke dienstverlening en/of alle werkzaamheden verricht door of namens Labour & Law, haar bestuurder(s) en/of haar advocaten en/of haar medewerker(s), alsmede op toekomstige dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of namens Labour & Law, haar bestuurder(s) en/of haar advocaten en/of haar medewerker(s). Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) en (middellijk) aandeelhouder(s) van Labour & Law.

Artikel 2 Opdracht

2.1    Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Labour & Law, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Labour & Law verbonden persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bestuurder(s) en/of de advocaten en/of de medewerker(s) en/of anderen die voor of ten behoeve van Labour & Law – al dan niet in dienstbetrekking – werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

2.2    Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstbetrekking bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

2.3    De uitvoering van (een) aan Labour & Law verstrekte opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij Labour & Law daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door Labour & Law aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.4    Opdrachtgever aanvaardt dat Labour & Law bij de aanvaarding en uitvoering van haar opdracht(en) de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), de gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten www.advocatenorde.nl en/of van de Mediators- federatie Nederland https://mfnregister.nl/, in acht dient te nemen.

2.5    De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 3 Derden

3.1    Labour & Law is steeds bevoegd en gerechtigd om gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht aan derden op te dragen. Bij het inschakelen van derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders of fiscalisten, zal Labour & Law de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de selectie van deze derden zal Labour & Law zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de opdrachtgever overleggen. De kosten verbonden aan de inschakeling van derden en de kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de inschakeling van derden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.2    Labour & Law is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van derden. Een opdracht aan Labour & Law houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheids- beperkingen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

3.3    In het geval van tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van (een) derde(n) zal Labour & Law al het redelijkerwijs nodige doen om de voor de opdrachtgever door dergelijke tekortkomingen en/of onrechtmatige daden ontstane schade op deze derde(n) te verhalen, tenzij de opdrachtgever verzoekt de betreffende aanspra(a)k(en) aan hem te cederen. De aansprakelijkheid van Labour & Law voor tekortkomingen van derde(n) strekt niet verder dan hetgeen waarvoor de derde(n) jegens Labour & Law verhaal biedt (bieden).

3.4    Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Labour & Law kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Labour & Law aan opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voor zover Labour & Law bij de uitvoering van de opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens Labour & Law nimmer meer rechten doen gelden dan Labour & Law jegens de betreffende derden kan doen gelden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1    Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is iedere aansprakelijkheid van Labour & Law jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten, onrechtmatig handelen of welke andere oorzaak dan ook beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Labour & Law in dat concrete geval uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van Labour & Law. Labour & Law is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.

4.2    Indien bovengenoemde verzekering geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Labour & Law beperkt tot het honorarium dat door de opdrachtgever is betaald voor de werkzaamheden van de betreffende opdracht in verband waarmee de schade is ontstaan, voor maximaal het gedurende de laatste twaalf kalendermaanden waarin aan de betreffende opdracht is gewerkt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 10.000,00.

4.3    Alle aanspraken en elke vordering jegens Labour & Law en/of jegens de in artikel 1.7 genoemde (rechts)personen dienen schriftelijk binnen 6 maanden nadat de opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs behoorde te zijn met de tekortkoming bij Labour & Law te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.

4.4    Labour & Law is nimmer aansprakelijk voor schade wanneer de opdrachtgever zich ter zake van de schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden kan verhalen op een derde dan wel zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Labour & Law is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.

4.5    De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich tevens uit tot aansprakelijkheid in verband met het niet deugdelijk functioneren van door Labour & Law en/of de in artikel 1.7 genoemde (rechts)personen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail. Al het audioverkeer, dataverkeer, telefoonverkeer, faxverkeer en e-mailverkeer geschiedt ongecodeerd.

Artikel 5 Honorarium en declaratie

5.1    Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal het honorarium in beginsel worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.

5.2    Het uurtarief wordt periodiek, gewoonlijk per kalenderjaar, aangepast.

Alle bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s, exclusief 21 % BTW, verschotten en reis- en verblijfkosten. Labour & Law brengt geen kantoorkosten in rekening.

5.3    Het honorarium voor verrichte werkzaamheden en eventuele gemaakte kosten (verschotten) worden maandelijks (achteraf) bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Fixed fees kunnen (deels) vooraf in rekening worden gebracht.

De betalingstermijn van declaraties van Labour & Law bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur staat vermeld. De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.

5.4    Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met 1,5% zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15% van de vordering bedragen met een minimum van € 150,00.

5.5    Labour & Law is steeds gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en/of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan, respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is Labour & Law na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken en de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Labour & Law uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de opdrachtgever te worden vergoed. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de eindfactuur. Tevens is Labour & Law gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken zaak en/of in diens andere zaken.

5.6    Naast het honorarium kan de opdrachtgever verschotten aan Labour & Law verschuldigd zijn in verband met de kosten die Labour & Law ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. De verschotten hebben onder meer, maar niet uitsluitend, betrekking op griffierecht, leges, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

Artikel 6 Dossiers

6.1    Labour & Law is gerechtigd dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, 5 jaar na het afsluiten van een zaak of na de mededeling van archivering daarvan, zonder verdere aankondiging te verwijderen en te vernietigen.

Artikel 7 Kantoorklachtenregeling

7.1    Op de dienstverlening door Labour & Law is een kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via http://www.labourandlaw.nl. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan de in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden vermelde rechter worden voorgelegd.

Artikel 8 Bevoegde rechter

8.1    Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door en/of namens Labour & Law en/of de in artikel 1.7 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Labour & Law ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

Contact